Politika jakosti


Cílem společnosti INTREL a.s. je provádět inženýrskou činnost a provádění staveb a činnost technických poradců v oblasti ekologie a poskytovat další služby takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky stávajících i budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost, bezpečnost , dále na jakost, ceny a termíny dodání, na rozsah prací a služeb, a v neposlední řadě na minimální dopady na životní prostředí při splnění právních a jiných požadavků. Tyto požadavky chce společnost INTREL a.s naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, zkušeností zákazníků a dodavatelů a s využíváním nových poznatků vědy a techniky.

 

V souladu s tímto cílem si stanovujeme následující politiku jakosti:

  • dosahovat stabilní kvality veškerých svých produktů a služeb současně se zlepšováním celkové výkonnosti společnosti,
  • přijímat a vyhodnocovat konkrétní cíle jakosti a EMS jednotlivých části společnosti pro zlepšování systému managementu jakosti a EMS a jakosti svých produktů a služeb,
  • plnit současné i budoucí požadavky, potřeby a očekávání zákazníků, konečných uživatelů a zainteresovaných stran a tím k přispívat k udržování okruhu stálých i nových zákazníků,
  • vytvořit a udržovat efektivní a účinný systém managementu jakosti a EMS tak, aby plnil požadavky na něj kladené,
  • zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a angažovanost zaměstnanců společnosti pro zabezpečení shody, spolehlivosti, bezpečnosti a jakosti výrobků a poskytovaných služeb,
  • zlepšovat dodavatelsko – odběratelské vztahy a zapojit zákazníky a dodavatele společnosti do procesu neustálého zlepšování jakosti produktů i služeb společnosti INTREL a.s,
  • ve spolupráci se zákazníky akceptovat principy trvale udržitelného rozvoje s důrazem na neustálé zlepšování a prevenci znečišťování při stálém dodržování právních a jiných požadavků.