Deemulgační stanice


Deemulgační stanice slouží k čištění odpadních vod, kdy dochází k snížení hodnot nepolárních extrahovaných látek a ropných látek z odpadních vod dávkováním příslušných chemikálií. Vzniklý kal je separován a následně odvodňován na příslušných zařízeních (flotace, sedimentační nádrže, kalové nádrže, kalolisy, odstředivky).

Společnost INTREL a.s. navrhuje, projektuje, dodává a montuje na klíč plně automatické deemulgační stanice počínaje akumulační nádrží odpadních vod, přes odlučovač ropných látek, chemický reaktor, dávkování a přípravu jednotlivých reakčních činidel, až po separátor kalu a kalovou koncovku.

Typické komponenty deemulgační stanice:

 • Akumulační nádrž,
 • sběrače ropných látek,
 • odlučovač ropných látek,
 • dávkovací čerpadla chemikálií (kyselina,Ca(OH)2, koagulant, flokulant),
 • reaktor vybavený analyzátorem pH pro stanovení úrovně pro rozrážení emulzí,
 • flokulační reaktor,
 • separátor kalu (flotace, sedimentační nádrž),
 • kalová koncovka (čerpadla kalu, kalová nádrž, kalolis).

Princip DS

Odpadní voda natéká potrubím do akumulační nádrže, která současně vyrovnává kolísavost přítoku. Voda je z nádrže čerpána plnícím čerpadlem nebo gravitačně natéká do odlučovače ropných látek pak dále do reaktoru, kde jsou dávkovány chemikálie potřebné k úpravě vody. Působením chemikálií dochází k destabilizaci koloidních částic a jejich srážení a při průtoku flokulačním reaktorem k vytváření rozměrných, dobře separovatelných vloček. Vločky se oddělují ve flotátoru nebo sedimentují v usazovací nádrži. Přebytečný kal je odčerpáván do kalové nádrže a dále na odvodnění na kalovou koncovku.

Odsazená voda může být dále dočištěna na pískovém filtru, kde se zchytí zbytek vyvločkovaného kalu a čistá voda odtéká odběrným potrubím. Pískový filtr, který se používá při úpravě vody, se regeneruje periodickým praním tlakovou vodou a vzduchem.

 

Výkon deemulgační stanice
0 – 200 m3/hod.

Výběr z instalací – deemulgační stanice

 • Sellier & Bellot, a.s., Vlašim – Deemulgační stanice + odvodnění kalů
 • MORA MORAVIA s.r.o., Hlubočky – Deemulgační stanice + vakuová odparka
 • České dráhy a.s., Bohumín – Deemulgační stanice + odvodnění kalů