Neutralizační stanice


Neutralizační stanice v první řadě slouží k optimalizaci hodnoty parametru pH odpadních vod na základě jeho analytického měření a následného dávkování příslušných chemikálií. Vzniklý kal je separován a následně odvodňován na příslušných zařízeních (čiřiče, sedimentační nádrže, kalové nádrže, kalolisy, odstředivky).

Společnost INTREL a.s. navrhuje, projektuje, dodává a montuje na klíč plně automatické neutralizační stanice počínaje akumulační nádrží odpadních vod, přes neutralizační reaktor, dávkováním a přípravou jednotlivých reakčních činidel, až po separátor kalu a kalovou koncovku.

 • Akumulační nádrž
 • čerpadla vstupních vod,
 • dávkovací čerpadla chemikálií (Ca(OH)2, NaOH, kyseliny, koagulant, flokulant),
 • vápenné hospodářství vč. zásobníku – sila na práškové vápno a systému přípravy vápenného mléka,
 • neutralizační reaktor vybavený analyzátorem pH,
 • flokulační reaktor,
 • separátor kalu (čiřič, sedimentační nádrž, lamelový usazovák),
 • kalová koncovka (čerpadla kalu, kalová nádrž, kalolis případně odstředivka).

Princip NS

Odpadní voda natéká potrubím do akumulační nádrže, která současně vyrovnává kolísavost přítoku. Voda je z nádrže čerpána plnícím čerpadlem do neutralizačního reaktoru, kde jsou dávkovány chemikálie potřebné k úpravě vody na základě měření pH. Působením chemikálií dochází k destabilizaci koloidních částic a jejich srážení a při průtoku flokulačním reaktorem k vytváření rozměrných, dobře separovatelných vloček. Vločky se oddělují ve fluidní vrstvě čiřiče nebo sedimentují v usazovací nádrži. Přebytečný kal je odčerpáván do kalové nádrže a dále na odvodnění na kalovou koncovku.

Odsazená voda může být dále dočištěna na pískovém filtru, kde se zchytí zbytek vyvločkovaného kalu a čistá voda odtéká odběrným potrubím. Pískový filtr, který se používá při úpravě vody, se regeneruje periodickým praním tlakovou vodou a vzduchem.

 

Výkon neutralizační stanice
0 – 200 m3/hod.

 

Systém neutralizační stanice účelně spojuje technologické operace fyzikálně-chemické úpravy s využitím principů účinné koagulace a vločkování koloidních disperzí se separací vloček, čiřením ve vznášející se vrstvě nebo usazováním v šikmém lamelovém prostoru. Přidáním dalších technologických stupňů (filtrace v pískovém filtru, absorpce ve filtru s aktivním uhlím) a odvodněním kalu vytvoří komplexní technologický systém pro čištění vody.

Výběr z instalací – neutralizační stanice

 • ŽDB GROUP a.s. Bohumín – Rekonstrukce a modernizace neutralizační stanice – kapacita 130 m3/hod.
 • ŽDB GROUP a.s. Bohumín – Neutralizace kyselých koncentrátů z drátoven – kapacita 5 m3/hod.
 • TRW LUCAS VARITY s.r.o. Jablonec nad Nisou – Neutralizační stanice 5 m3/hod.